ANUBIS TRAVEL KFT. – ÁSZF / 2023.12.01.

Letölthető/nyomtatható ÁSZF


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Mely létrejött az Anubis Travel Utazási Iroda Kft. (székhely: 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. tel: 213-9693; adószám: 12637450-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-696105; BFKH bejegyzési szám: U000186; vagyoni biztosíték és kötelező biztosítás: Colonnade Insurance S.A. Mo-i Fióktelepe, székhely: 1139 Bp., Váci út 99., tel.: +36 1 4601400, email: info@colonnade.hu), mint Utazásszervező (a továbbiakban: Anubis Travel vagy Utazásszervező) és a Megrendelő
neve:_______________________________________________
címe:_______________________________________________
_____________________________________________________
telefonszáma:______________________________________
mint Utazó (továbbiakban: Megrendelő vagy Utazó) között.
Az Anubis Travel által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban Ptk.), az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási Szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017 (XII.28.) Korm. rendelet, valamint az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezései, a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak és a hatályos, egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) nem határozzák meg az egyedi és konkrét utazási vagy egyéb szolgáltatási szerződések tartalmát és feltételeit, jelen ÁSZF az egyedi és konkrét utazási vagy egyéb szolgáltatási szerződések kiegészítő eleme, melyek ugyanakkor az egyedi szerződések részét képezik, mint általános szerződési feltételek.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az egyedi és konkrét utazási vagy egyéb szolgáltatási szerződésekben foglaltak, a Ptk., valamint az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017 (XII.28.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
Jelen ÁSZF elsősorban az Anubis Travel által szervezett utazási csomagokra terjed ki, de alkalmazandók (eltérő megállapodás hiányában) abban az esetben is, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállásszolgáltatás vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb szolgáltatás képezi. Az ilyen egy elemű szolgáltatásokra a vagyoni biztosíték nem nyújt fedezetet.

Értelmező rendelkezések
utazási szolgáltatás:
a) a személyszállítás,
b) a nem lakáscélú szállásnyújtás, amely nem képezi lényeges elemét
valamely személyszállítási szolgáltatásnak,
c) személygépkocsinak, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet szerinti gépkocsinak vagy motorkerékpárnak a kölcsönzése, valamint
d) bármely olyan egyéb turisztikai szolgáltatás, amely nem képezi lényeges elemét az a)-c) pont szerinti valamely utazási szolgáltatásoknak, így különösen kulturális eseményen való részvétel
biztosítása, kiállításon, vásáron, koncerten való részvétel biztosítása, sportesemény látogatásának biztosítása, sportfelszerelés szabadidős célú kölcsönzése, síbérlet biztosítása, kirándulásokon való részvétel
biztosítása, élményparkokba való belépés biztosítása, idegenvezető szolgáltatás nyújtása;
utazási csomag: legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás együttes igénybevétele ugyanazon utazás vagy üdülés részeként, ha
a) az érintett utazási szolgáltatásokat egy adott vállalkozó állítja össze, ideértve azt az esetet is, amikor ez az Utazó kérésére vagy választásával összhangban történik, valamennyi szolgáltatásra kiterjedő egyetlen szerződés megkötését megelőzően, vagy
b) függetlenül attól, hogy az egyes utazási szolgáltatókkal önálló szerződések jönnek-e létre
ba) az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan a szerződések megkötésére egyetlen értékesítési helyen kerül sor, és a szolgáltatások kiválasztása még azelőtt megtörténik, hogy szerződés jön létre az Utazóval,
bb) az érintett utazási szolgáltatásokat összesített vagy egy összegben meghatározott díj fejében kínálják vagy nyújtják, illetve ilyen díjat számolnak fel értük,
bc) az érintett utazási szolgáltatásokat „csomag vagy más hasonló néven hirdetik vagy nyújtják,
bd) az érintett utazási szolgáltatásokat olyan szerződés megkötését követően állítják össze, amely alapján a vállalkozó különböző típusú utazási szolgáltatások közötti választásra biztosít jogot az Utazónak,
vagy
be) az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan különböző vállalkozókkal jön létre a szerződés egymáshoz kapcsolódó online foglalási folyamatok keretében, amelyek során az a vállalkozó, akivel vagy amellyel az Utazó először köt szerződést, továbbítja az Utazó nevét, fizetési adatait és e-mail címét egy vagy több másik vállalkozónak, és köztük az első utazási szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követően legkésőbb 24 órán belül szerződés jön létre;
utazási csomag megkezdése: az utazási csomagban foglalt bármely utazási szolgáltatás nyújtásának a megkezdése;
Utazási Szerződés: utazási szolgáltatásra, utazási csomagra vonatkozó szerződés;
utazási csomagra vonatkozó szerződés: az utazási csomag egészére vonatkozó szerződés, vagy ha az utazási csomag nyújtására több önálló szerződés alapján kerül sor, valamennyi olyan szerződés, amely az utazási csomagban foglalt utazási szolgáltatások nyújtására irányul;
utazásközvetítő:a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 26. pontjában meghatározott utazásközvetítői tevékenységet folytató vállalkozás;
utazásszervező: Kertv. 2. § 25. pontjában meghatározott utazásszervezői tevékenységet folytató vállalkozás;
utazó: a Kertv. 2. § 37. pontjában meghatározott személy;
tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az utazó vagy a vállalkozó számára lehetővé teszi a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését;
vállalkozó: bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az e rendelet hatálya alá tartozó szerződések vonatkozásában szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében - akár utazásszervezőként, utazásközvetítőként, utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedőként, akár utazási szolgáltatást nyújtó személyként - jár el, ideértve azt az esetet is, ha a vállalkozó a nevében vagy javára eljáró bármely más személy közreműködésével végzi a tevékenységét.

I. Az Utazási Szerződés létrejötte

1. Az Utazási Szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés az Anubis Travelhez megérkezett, nyilvántartásba vette, az Utazó az előleget vagy a teljes összeget megfizette, a megrendelést az Anubis Travel visszaigazolta és az Utazó a dokumentumokat (különösen az Utazási Szerződést és jelen Általános Szerződési Feltételeket) aláírva visszaküldte az Utazásszervezőnek. Amennyiben a megrendelés utazásközvetítő irodán keresztül történik, abban az esetben az Utazási Szerződés akkor jön létre, ha az Anubis Travel az utazásközvetítő részére a megrendelést visszaigazolta, az utazásközvetítő az Utazó által megfizetett előleget vagy teljes összeget az Anubis Travel részére továbbítja és az Utazó által aláírt ÁSZF-et megküldi. Az utazás megrendelése történhet írásban, személyesen az Anubis Travel saját irodájában, bármely az Anubis Travel szolgáltatásait értékesítő partnerirodánál, vagy elektronikus úton az Anubis Travel honlapján (www.anubistravel.com) működő online foglalási rendszer segítségével.

2. Az Utazásszervező nevét, székhelyét, nyilvántartásbavételi számát, elérhetőségeit, az Utazó személyes adatait, az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások, részszolgáltatások meghatározását, a teljesítés módját, a utazási csomag összegét és a fizetésre vonatkozó információkat, a szolgáltatást nyújtó megjelölését és adatait, a külön felszámításra kerülő költségeket (pl. vízum díj, privát repülőtéri transzferek, biztosítások stb.) az Anubis Travel programajánlatát tartalmazó Utazási Prospektus, az Anubis Travel honlapja és az Utazási Szerződés tartalmazza. Az utazási ajánlatban történt változásokról az Anubis Travel írásban köteles tájékoztatni az Utazót. A csomagárak tartalmazzák (utazási csomag megrendelése esetén) a repülőjegyet és repülőtéri illetéket oda-vissza utazásra; a repülőtéri transzfereket; a szállás és ellátás költségét a megrendelésnek megfelelő szobatípusban és kategóriában; telepített magyar nyelvű képviselőt és/vagy helyi képviselőt, amely időszaktól és helyszíntől függő, amennyiben az adott úti célnál ez feltüntetésre kerül.

3. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a szerződés az Utazó által megrendelt szolgáltatások, a résztvevők számának és szükséges adatainak megadásával, valamint a megrendelt szolgáltatás visszaigazolásával és annak min. 40%-nak megfelelő összeg előleg címén történő befizetésével lép hatályba. Az előleg mértéke ettől eltérő lehet az aktuálisan kiadott és érvényes hírlevelek, akciók függvényében, illetve az összeállított utazási csomag típusától függően (pl. ún. dinamikus utazási csomag). Amennyiben az Anubis Travel a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az Utazási Szerződés csak akkor válik hatályossá, ha az Anubis Travel az Utazót a jelentkezés feltétel nélküli elfogadásáról értesíti. Az értesítés kézhezvételéig az Utazó a jelentkezését bármikor visszavonhatja és a befizetett előleget az Anubis Travel visszafizeti.

II. Fizetési feltételek

4. Az Utazásszervező az Utazótól a megrendelt szolgáltatások hátralékát, azaz a teljes díjat (csomagárat) és egyéb kötelező terheket legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 nappal igényelheti. 30 napon belüli indulás foglalása esetén az Utazó már nem előleget, hanem a teljes csomagárat fizeti meg az Anubis Travel részére. Az Utazási Szerződésen feltüntetett fizetési ütemezésről az Utazásszervező külön tájékoztatást nem küld az Utazó részére, ezért az Utazó köteles az azon megadott fizetési határidőket figyelembe venni és betartani. Felek megállapodnak, hogy az Utazó, amennyiben nem teljesítési fizetési kötelezettségét határidőben (előleg, hátralék vagy teljes összeg az indulás dátumától függetlenül), az Utazásszervező jogosult a foglalást törölni, az Utazási Szerződést felbontani és a felbontás napján érvényes, jelen ÁSZF 35. pontja szerinti bánatpénzt érvényesíteni. Az Utazási Szerződés ez okból történő megszűnése esetén az Utazó az okozott kárért saját maga felel és köteles az Utazásszervező részére a bánatpénzt maradéktalanul megfizetni. Utazó nem jogosult újabb szerződés kötésére azonos időpontra és azonos programra vonatkozóan abban az esetben, amennyiben a már megkötött szerződésen szereplő programra időközben az Anubis Travel akciós, illetve kedvezményes árú ajánlatot bocsát ki. Ez esetben az Utazónak semmilyen visszatérítés nem jár.

5. Az Utazási Szerződés tartalmazza, hogy a befizetett díj mely programokra, szolgáltatásokra nyújt fedezetet. Ha az Utazó az utazás során a tájékoztatóban, illetve a szerződésben nem szereplő szolgáltatást vesz igénybe, annak árát és szervezési díját a helyszínen kell megfizetnie.

6. Az árak a magyar piacra érvényesek.

III. Fakultatív programok

7. A www.anubistravel.com weboldalon található fakultatív programok tájékoztató jellegűek, azok megrendelésére az elutazás előtt az Utazásszervezőnél, az elutazást követően a helyszínen van lehetőség. A helyi képviselet a helyszínen ad aktuális tájékoztatást a programok tartalmáról, menetéről. Ezen szolgáltatások nyújtására a helyi képviselő csak akkor köteles, ha a fakultatív program teljesítésének feltételei adottak (pl. jelentkezők megfelelő létszáma, programváltozás esetén fakultatív program lebonyolítására elegendő idő, lehetőség stb.). A fakultatív programhoz szükséges minimális létszámot a helyi képviselő iroda határozza meg. Előfordulhat, hogy létszámhiány miatt a fakultatív programokon magyar nyelvű idegenvezető nem áll rendelkezésre, vagy a létszám hiánya esetén a kirándulás elmarad. Tekintettel arra, hogy a fakultatív programok az adott úti célállomáson működő helyi szolgáltató szervezésében történnek, ezért a szolgáltatásokkal, illetve hibás teljesítéssel kapcsolatos panaszt, kártérítési igényt az Utazó köteles a helyszínen jelezni a helyi szolgáltató felé.
Amennyiben a fakultatív program nem a helyszínen kerül megrendelésre, hanem az utazási csomag részeként jelen szerződéskötéshez kapcsolódóan az Anubis Travel útján és az Anubis Travel mondja le az Utazó által már befizetett fakultatív programot az előzőekben jelzett okokból, úgy a befizetett díj az Utazónak visszajár. A helyszínen befizetett fakultatív programokat az Anubis Travel helyszíni képviselője, míg az elutazás előtt, az Utazási Szerződés részeként befizetett programokat az Anubis Travel fizeti vissza. Az Utazó általi lemondás esetén a befizetett díj nem visszatérítendő.

8. Az Anubis Travel kifejezetten felhívja az Utazó figyelmét, hogy amennyiben olyan helyi szolgáltatónál fizet be fakultatív programot, amit nem az Anubis Travel helyi képviseletének szervezésében vagy közreműködésével indítanak, azaz egy külsős helyi szolgáltatónál, úgy a fakultatív program ideje alatt sem az Anubis Travel, sem pedig a helyszíni képviselete nem tartozik az Utazó felé felelősséggel.

IV. Az Utazó jogai és kötelezettségei

9. Az Utazó kötelezettsége az Utazási Szerződés tartalmának ellenőrzése. Amennyiben az Utazási Szerződésben rögzített adatok eltérnek a megrendelés tartalmától, azt köteles az Utazó az Utazásszervező részére azonnal, de legkésőbb 3 (három) napon belül jelezni, kivéve, ha az utazás dátuma 30 napon belüli, ez esetben azonnal szükséges az Utazási Szerződés tartalmát ellenőrizni és az eltérést jelezni az Utazásszervezőnek. Amennyiben ezen kötelezettségének az Utazó nem tesz eleget, úgy az Utazási Szerződésben rögzített adatok, szogláltatások elfogadottnak tekintendők és emiatt a későbbiekben kártérítési igényt az Utazó nem nyújthat be az Anubis Travel felé.

10. Az Utazó jogosult az Utazási Szerződésben lekötött utazáson való részvételi jogát és az ezzel összefüggő kötelezettségeit harmadik személyre átruházni úgy, hogy köteles erről az Anubis Travelt észszerű időn belül, tartós adathordozón értesíteni. Az utazási csomag megkezdése előtt legalább 7 (hét) munkanappal történő értesítést minden esetben észszerű időn belüli értesítésnek kell tekinteni. Az Utazási Szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél egyetemlegesen felel a szerződés szerinti utazási csomag, valamint a szerződés átruházásából eredő további díjak és egyéb költségek megfizetéséért. Az átruházás költsége függ a szálloda, a légitársaság és egyéb szolgáltatók által meghatározott költségektől. Az átruházás miatti többlet költség minden esetben az Utazót terheli, melyet köteles megfizetni az Utazásszervező részére. Az Utazó csak olyan személy részére ruházhatja át az utazásban való részvételi jogát, aki megfelel az Utazási Szerződésben rögzített feltételeknek és az abban foglaltak tudomásul vételéről írásban nyilatkozik. Átruházásra csak változatlan szolgáltatások mellett van lehetőség, vízumköteles országba szóló utazás esetén pedig csak akkor, ha az engedményezés folytán belépő személy a szükséges vízummal rendelkezik. Amennyiben az átruházásra azért nincs lehetőség, mert a repülőgépes helyfoglalási rendszer vagy a szálloda az Utazó személyének megváltoztatását a rendelkezésre álló időn belül már nem engedélyezi vagy teszi lehetővé, az Anubis Travelt ezzel kapcsolatban semminemű felelősség nem terheli és a VIII. pontban szerepő lemondási feltételek lépnek életbe. Egyazon foglaláson belül csak 1 (egy) Utazó átruházására van lehetőség. Több Utazó megváltoztatása már lemondásnak minősül és a VIII. pontban rögzített lemondási feltételek az irányadóak. Egyágyas szoba foglalása esetén az átruházás nem lehetséges.

11. Az utazás során az Utazó által harmadik személynek okozott kárért az Utazó közvetlenül tartozik felelősséggel.

12. A Megrendelő köteles az Utazási Szerződéshez bekért személyes adatok megadására, azok valódiságáért saját maga felel utastársai nevében is. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tévesen megadott adat(ok) megváltoztatásáért az Anubis Travel külön díjat számíthat fel a IX. pontban részletezettek szerint. A személyiségi jogok védelme érdekében az Utazók nevét, tartózkodási helyét, elutazási és visszaérkezés időpontját az Anubis Travel még sürgős esetben sem adja meg harmadik személynek, kivéve, ha azt az Utazó maga nem kérte. Az Utazó elutazása előtt köteles erről tájékoztatni a hozzátartozóit. Kivételt képez az az eset, amikor olyan biztosítási esemény, szükséghelyzet, természeti katasztrófa, vagy bármely más jellegű, előre nem látható és elháríthatatlan esemény következik be, melynek kezelése kapcsán az Utazó érdekkörében szükségessé válik vonatkozó adatainak továbbítása a biztosítótársaság vagy az adott esemény kezelésében érintett más szerv részére.

13. Az Utazó köteles az utazásra vonatkozó mindenkori kül- és belföldi hatályos jogszabályokat, előírásokat (pl. beutazási, útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások, világjárvány (pandémia) stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Az Utazók az egyes országokra vonatkozó beutazási szabályokkal kapcsolatosan naprakész érdemi tájékoztatókat találnak Magyarország Külügyminisztériumának internetes oldalán, az adott ország konzulátusán, illetve nagykövetségén. Az Anubis Travel köteles a szerződés megkötésekor legjobb tudásához mérten felhívni az Utazó figyelmét ezekre a rendelkezésekre. Külföldi állampolgárok utazása esetén javasolt az utazás lefoglalása előtt felvenni a kapcsolatot a célország nagykövetségével a beutazási feltételekre vonatkozó információk beszerzése céljából. A beutazási szabályok elmulasztásából vagy megsértéséből eredő összes kár és költség az Utazót terheli, az Anubis Travel ezekért felelősséget nem vállal. Ha az Utazó az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóságnak az Utazóra vonatkozó kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az Utazónak ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, élettársa, gyermeke, szülője, vagy testvére is lemond, a lemondás miatt a VIII. fejezet szerinti bánatpénzt tartoznak megfizetni.

14. Az Utazó köteles haladéktalanul jelezni az Anubis Travel részére az utazási csomag teljesítésével kapcsolatban észlelt szerződésszegést.

15. Az esetleges kedvezményre való jogosultságot az Utazónak a megrendeléskor kell bejelentenie és igazolnia. A szerződés megkötését követő utólagos bejelentéseket az Anubis Travel nem veszi figyelembe.

16. Az Utazó köteles az indulás/hazautazás dátumát, helyét, pontos idejét, valamint a kint tartózkodás alatt a helyi képviselőkkel történő találkozás időpontját tiszteletben tartani. Amennyiben az Utazó ezeket az időpontokat figyelmen kívül hagyja, az ebből eredő károkat és költségeket az Utazó viseli.

17. Ha az utazás ideje alatt az Utazó saját elhatározásából lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékére sem tarthat igényt.
Ha az utazás ideje alatt az Utazó saját elhatározásából nem veszi igénybe az utazási szerződés szerinti repülőtér-szálloda transzfer szolgáltatást, vagy a szálloda szolgáltatást kevesebb éjszakára kívánja igénybe venni, erről köteles az Anubis Travel helyi képviselőjét haladéktalanul tájékoztatni. Ennek elmaradása esetén az Anubis Travelt felelősség nem terheli és az Anubis Travelnél felmerült plusz költségeket köteles az Utazó az Utazásszervezőnek megfizetni.

V. Az Utazásszervező jogai és kötelezettségei

18. Az Anubis Travel kifejezetten fenntartja a jogát arra, hogy a Tájékoztatóban foglaltaktól kivételesen és indokolt esetben eltérjen. Az Anubis Travel a változást az Utazóval közölni köteles és a tájékoztatás megtörténtét a felek az Utazási Szerződésben rögzítik.

19. Az Anubis Travel kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az Utazási Szerződésben meghatározott díjakat a jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén felemelheti. Erre kizárólag a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei; b) az Utazási Szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték); c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása miatt kerülhet sor. E körülmények bekövetkezése esetén az Anubis Travel a csomagárat csak az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal emelheti fel úgy, hogy a díjemelés okát és mértékét az Utazóval írásban közölnie kell, illetve utazási csomag esetén az Utazót megillető díjengedményről is rendelkeznie kell. Díjengedmény esetén az Utazásszervező jogosult az Utazónak visszafizetendő összegből levonni a ténylegesen felmerült adminisztratív költségeit. Az Utazó tudomásul veszi, hogy az Anubis Travel a díjemelésre vonatkozó számítási mód alapját a 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet előírása alapján oly módon határozza meg, hogy az utazás teljes végső ára, díja - mely tartalmazza többek között az üzemanyag, egyéb energiaforrások költségeit, adókat, illetékeket stb. - minden esetben igazodik a szerződés megkötéskori és teljesítési állapotokhoz, árakhoz, díjakhoz a változásokkal érintett tartalmak figyelembevételével.

20. Az Anubis Travel, mint Utazásszervező felel az Utazási Szerződésben vállalt utazási szolgáltatások teljesítéséért, akkor is, ha az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésére más utazási szolgáltató köteles. Az Utazásszervező tájékoztatja az Utazót, hogy más utazási szolgáltató nem szerződésszerű teljesítéséből eredő, az Utazásszervezőnél történő igényérvényesítést az Utazásszervező továbbhárítja a szerződésszegő más utazási szolgáltató felé.

21. Az Anubis Travel nem kötelezhető olyan, az Utazó által közölt egyéni kívánság teljesítésére, mely előzetesen nem került az Utazási Szerződésben kötelező szolgáltatásként rögzítésre.

VI. Légi személyszállítás, buszos utazás

22. A nemzetközi légi szállítás szabályai alapján a szállítást végző légitársaság és az Anubis Travel fenntartja magának a repülőgép indulási időpontjának, helyének, átszállási lehetőségeinek, útirányának, közbeeső leszállásnak, a légitársaság, illetőleg a repülőgép típusának változási jogát. Az Anubis Travel köteles az Utazót tájékoztatni, amint a változásról tudomást szerez, és amennyiben a változás az utazás megkezdése előtt következik be, úgy az Utazási Szerződést módosítják. Utazó tudomásul veszi, hogy a repülőjárat kiesése, technikai okból történő kimaradása esetén az Anubis Travel nem jogosult a szállítást megoldani, mert ez a légitársaság kötelezettsége. A légitársaság érdekkörébe tartozó járatkésés, törlés miatt az Anubis Travel nem köteles szállásról gondoskodni. Az esetlegesen igénybe nem vett, az utazási szerződés részét képező szállás költségeinek visszatérítését az Utazó nem követelheti az Anubis Traveltől, kivéve, ha a szálláshely szolgáltató az Anubis Travelnek visszafizetette a már befizetett szállás díját. Az Utazó tudomásul veszi, hogy kártéritési igényét a légitársaság felé kell benyújtania.

23. Repülőjegy és/vagy csomagtúra szolgáltatás esetén, mely repülőutat is tartalmaz, az Utazó tudomásul veszi, hogy a repülőgéppel történő szállításra a légi személyfuvarozásra vonatkozó szabályok és a légitársaság üzletszabályzatban meghatározott feltételek az irányadóak, melyek minden esetben megtekinthetőek az adott légitársaság weboldalán.

24. Poggyászsérülésért vagy eltűnésért a légi fuvarozás során az adott légitársaság feltételei az irányadóak. Ha a légi utazás során a csomagok elvesznek vagy azokban kár keletkezik, az észrevételt követően haladéktalanul közölni kell a repülőtéren található „Lost and Found (elveszett poggyászok) osztályán. A megsérült, kifosztott, elveszett poggyászért az Anubis Travelt felelősség nem terheli, a kárigényeket minden esetben a légitársaság felé kell benyújtani. Az elveszett csomagokról készült jegyzőkönyvet a légitársaság felé szükséges továbbítani.

25. A menetrendváltozások miatt elmaradt szolgáltatásokért és egyéb szolgáltatások elmaradásáért, vagy nem szerződésszerű teljesítéséért az Utazó jogosult a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az Utazóknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 261/2004/EK rendelete, a vasúti személyszállítást igénybe vevő utazók jogairól és kötelezettségeiről szóló Európa Parlament és Tanács 1371/2007/EK rendelete, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló Európa Parlament és Tanács 392/2009/EK rendelete, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utazók jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló Európa Parlament és Tanács 1177/2010/EU rendelete és az autóbusszal közlekedő utazók jogairól és a 2006/2004/EK rendelete módosításáról szóló Európa Parlament és Tanács 181/2011/EU rendelete, valamint a nemzetközi egyezmények alapján igényérvényesítéssel fellépni a szállítójármű üzemeltetését végző szolgáltatóval szemben. Ezekben az esetekben az Utazó tudomásul veszi, hogy az Anubis Travelt kártalanítási, kártérítési kötelezettség nem terheli.

26. A befizetett út első és utolsó napja utazásnak minősül és nem üdülésnek. A csomagárak a lefoglalt éjszakák alapján lettek kiszámítva, nem az üdülőhelyen töltött napok alapján.

27. Az útipoggyász kézi és feladható súlya (mind a menetrend szerinti, mind a charter járatok esetében) a különböző légitársaságok miatt eltérőek és a feltételekről a saját szabályzataik rendelkeznek. Túlsúlyért, sportcsomag szállításáért és egyéb, a feladható poggyászba nem tehető személyes tárgyakért az Utazónak a légitársaságok tarifája szerint külön díjat kell fizetnie. A poggyászsúly nem összevonható, térítésmentesen fejenként egy csomag feladása lehetséges. Az Utazó poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utazó gondoskodik, hacsak a továbbszállítás vagy megőrzés céljából az iroda képviselője át nem vette.

28. A saját csomagjai és értékei megőrzéséről az utazás során az Utazó köteles gondoskodni. Repülőn, autóbuszon, hajón, szálláshelyen vagy egyéb helyen hagyott tárgyakért az Anubis Travel felelősséget nem vállal.

VII. Szállodák és elszállásolás

29. A szállodák kategória szerinti besorolása mindig az adott ország besorolása és szabályozása alapján kerül feltüntetésre. Az Anubis Travel saját honlapján (www.anubistravel.com) feltüntetett képek és leírások tájékoztató jellegűek. A szálloda leírások a szállodák saját honlapjaik alapján kerülnek lefordításra, az azokon bekövetkezett változtatásokért az Utazásszervezőt nem terheli felelősség. A szállodákról feltüntetett képanyagokat a hotelek maguk biztosítják az Anubis Travel rendelkezésére, így az azoktól való eltérésért az Utazásszervező nem vonható felelősségre. A szállodákról, szobákról, környezetről, tengerpartról stb. készült képek csak tájékoztatásul szolgálnak és az Anubis Travel részéről nem garantáltak.
Az Utazó tudomásul veszi, hogy úgy is, mint átlagfogyasztót megfelelő gondosság, körültekintetés terheli a szálláshely kiválasztásakor, így többek között nem hivatkozhat arra, hogy a szálláshely kiválasztására azért került sor, mert kifejezetten azt javasolta az Anubis Travel vagy az utazás-közvetítő.
Az Utazó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy önmagában azért, mert egy szálláshely csillagbesorolása szubjektív érzet alapján nem felel meg az elvárásának, nem alapoz meg semmilyen hibás teljesítésből eredő igényérvényesítést. Az Utazásszervezőt ezért felelősség nem terheli, az Utazó emiatt igényérvényesítéssel nem jogosult fellépni az Anubis Travellel szemben. Az Anubis Travel felhívja az Utazó figyelmét, hogy szálláshelyeket érintő vélemények a külön-böző internetes felületeken megtévesztőek is lehetnek, ezért szükség esetén keressék meg a szerződéskötés előtt, különö-sen online szerződéskötés esetén az Utazásszervezőt vagy közvetítő partnerirodáját, annak érdekében, hogy a legjobb és leghitelesebb információkkal rendelkezzenek. Az Anubis Travel felhívja az Utazó figyelmét e körben a fokozott együttműködésre.

30. Az Anubis Travel nem vállal felelősséget olyan szállodai szolgáltatások korlátozása vagy elmaradása miatt, melyet a szálloda saját döntése alapján tesz meg a jelenlegi járványügyi helyzetre való hivatkozással. Az Utazó köteles a helyszínen érdeklődni és betartani az aktuális COVID-19 és egyéb, a 13. pontban részletezett előírásokat, feltételeket. Utazó elfogadja, hogy az Utazásszervező felelősségre emiatt nem vonható.

31. A meghirdetett szállodák közül néhány rendelkezhet főépülettel, melléképülettel, bungalóval, bungaló stílusú szobákkal egyaránt. A külföldi partnerek a különböző szálláshelytípusokat azonos értékűnek tekintik, az elhelyezés bármely szobatípusban történhet. A szoba kiosztás a szálloda hatáskörébe tartozik, arra ráhatása az Anubis Travelnek nincsen. Az Utazónak csak felár megfizetése ellenében van módja egyéb, magasabb kategóriájú szobát igényelni (pl. főépületi szoba, tengerre néző szoba, lakosztály stb.). Ilyen igény esetén, a visszaigazolást követően, az Anubis Travel köteles az Utazó által kért szállástípust biztosítani.

32. A nemzetközi gyakorlat értelmében a szálloda a szobákat az érkezés napján 14 órától (ez országonként és szállodánként is eltérő lehet), a távozás napján 10 óráig (országonként és szállodánként is változó lehet) biztosítja, függetlenül a repülőgép menetrendjétől. Egyes szállodai szolgáltatások a hivatalos bejelentkezés és kijelentkezés időpontja között vehetők csak igénybe. Lehetőség van a szobák korai elfoglalására, illetve késői elhagyására felár megfizetése mellett, melynek mértéke szállodánként és szobatípusonként eltérő és a szabad helyek függvényében a helyszínen foglalható.

VIII. Lemondási feltételek

33. Az Utazó az utazási csomag megkezdése előtt az Utazási Szerződésben meghatározott feltételek mellett bármikor felmondhatja az utazási csomagra vonatkozó szerződést, azonban ebben az esetben megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetésére kötelezhető, melynek mértéke az utazási csomag összegét nem haladhatja meg.

34. Az Anubis Travel az utazási csomag összeállításakor megkülönbözeti a charter járattal és a menetrend szerinti járattal induló utakat, valamint a dinamikusan összeállított utazási csomagokat. Ezen utazási csomagoknak a lemondási feltételei különbőzőek a szolgáltatók egyedi lemondási feltételei alapján. Az Anubis Travel 65 napon kívüli felmondás esetén adminisztrációs díjat (kivéve a dinamikus utazási csomag esetében), míg 65 napon belüli felmondás esetén bánatpénzt számít fel, ha az Utazó a felmondási jogát az utazás megkezdése előtt az Utazási Szerződésben a felmondásra meghatározott időtartam alatt gyakorolja. Menetrend szerinti légi járattal bonyolított utazások és a dinamikusan összeállított utazási csomagok esetén a lemondási díj mértéke a különböző légitársaságok feltételei miatt eltérőek, tekintettel arra, hogy az utazási csomag részét képező repülőjegyek csak különböző összegű lemondási díj mellett törölhetők. Ilyen szerződés felbontása esetén az Utazó köteles az Anubis Travel tényleges költségeit megtéríteni. Azokat az eseteket, amikor az Utazási Szerződés módosítására az Utazó által, az utazás megkezdése előtt számított 65 napon belül kerül sor és a módosítás az utazás időpontjára, utazás időtartamára, úti céljára vagy a szálloda megváltoztatására irányul, az Anubis Travel útlemondásként kezeli és a lemondási feltételek lépnek életbe.

35. Az Utazónak jogában áll az Utazási Szerződéstől elállni meghatározott bánatpénz fizetési kötelezettség mellett az alábbi feltételekkel.
A) Charter járattal induló utazási csomag lemondása esetén az utazás megkezdése előtti
• 65. napig 15.000,- Ft/fő adminisztrációs költség
• 64-53. nap között 10%
• 52-41. nap között 25%
• 40-28. nap között 40%
• 27-15. nap között 60%
• 14-8. nap között 80%
• 7. napon belül 100% bánatpénz fizetendő személyenként.
B) Menetrend szerinti járattal induló, valamint dinamikus utazási csomag lemondása esetén az utazás megkezdése előtti
• 65. napig 30%
• 64-41. nap között 50%
• 40-28. nap között 70%
• 27-15. nap között 90%
• 14. napon belül 100% bánatpénz fizetendő személyenként és kortól függetlenül, amely összeget az Anubis Travel jogosult levonni az Utazónak visszajáró csomagár összegéből. A lemondásból eredő esetleges visszatérítést az Utazásszervező közvetlenül az Utazó felé teljesíti. A lemondás napja az a nap, amikor az Utazó a szerződéstől való elállását írásban közli az Anubis Travellel. A lemondás napja beleszámít a bánatpénz számításába, míg maga az utazás napja nem. A 472/2017 (XII.28.) Korm. rendelet alapján amennyiben az Anubis Travel tényleges költsége meghaladja a fentiekben meghatározott bánatpénz összegét, úgy az Anubis Travel jogosult a különbözetet az Utazóval megfizettetni.

36. Postai úton történő lemondás időpontját a tértivevényes levélnek az irodához történő beérkezési ideje határozza meg. Vita esetén az Anubis Travel a tértivevényes levelet azzal a nappal tekinti megérkezettnek, amikor az Anubis Travel aláírta az igazoló szelvényt.

37. Amennyiben az Utazó lemond a kifizetett szolgáltatásokról vagy valamely szolgáltatást saját elhatározásból vagy az érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, úgy a befizetett díjra vagy kártérítésre igényt nem tarthat.

38. Ha az Anubis Travel az Utazót az utazás megkezdését követően az Utazó saját hibájából jogszabálysértés miatt az utazásból kizárja, az Utazó a befizetett csomagár visszatérítésére nem tarthat igényt. Amennyiben az Utazó az utazás megkezdésének időpontjában nem jelenik meg („noshow), ezáltal utazását nem kezdi meg és utazásképtelenségét előzetesen nem jelenti be az Utazásszervező részére, úgy utazása lemondásnak minősül és az Anubis Travelnek nincs visszafizetési kötelezettsége.

39. Az Utazó bármikor jogosult felmondani bánatpénz fizetése nélkül az Utazási Szerződést az utazási csomag megkezdése előtt, ha
a) a célállomás helyén, - amennyiben a célállomás a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került - olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az Utazók célállomásra való szállítását;
b) ha az Utazásszervező az utazási csomag megkezdése előtt a szerződésben foglaltakat valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét (472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontjában felsorolt elemek) megváltoztatja, vagy nem tudja teljesíteni és az Utazó az Anubis Travel által javasolt változtatást nem fogadja el;
c) az Utazásszervező nem tudja teljesíteni az Utazónak a megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó, a 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés a) pontja szerinti különleges igényeit, és az Utazó az Anubis Travel által javasolt változtatást nem fogadja el;
d) amennyiben az Utazásszervező az utazási csomag teljes díjának több, mint 8%-kal meghaladó emelésére tesz javaslatot és az Utazó a javasolt változást nem fogadja el.

40. Az Utazásszervező abban az esetben, ha az Utazó felmondja a szerződést, megtéríti az Utazó által vagy nevében az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj bánatpénzzel csökkentett értékét, a 39. pontban foglaltak esetén pedig az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat. Az Utazó részére való megtérítést legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül kell teljesíteni.

41. Az Utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az Utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha
a) az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a minimális létszámot és az Utazásszervező a szerződés felmondásáról a szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az Utazót:
aa) 20 (húsz) nappal az utazási csomag megkezdése előtt a 6 (hat) napnál hosszabb utak esetén,
ab) 7 (hét) nappal az utazási csomag megkezdése előtt a 2 (kettő) és 6 (hat) nap közötti időtartamú utak esetén,
ac) 48 (negyvennyolc) órával az utazási csomag megkezdése előtt, a 2 (két) napnál rövidebb utak esetén, vagy
b) az Utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az Utazót a szerződés felmondásáról.

42. Ha az Utazásszervező nem az Utazó érdekkörében felmerült okból mondja fel a szerződést, ideértve azt az esetet is, ha az úticél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül,
a) az Utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy
b) ha az Utazásszervező az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az Utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazásszervező köteles a teljes befizetett díj visszafizetésére.

43. Amennyiben a szerződéskötés időpontjában a szerződésben rögzített célállomás vagy annak közvetlen környezete a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásban szerepel, az Utazó a szerződéskötést követően a szerződéstől elállás során nem hivatkozhat a 472/2017 Korm rendelet 21§(3) bekezdésében meghatározott bánatpénz megfizetése nélküli lemondási jogára. Ebben az esetben az Utazó köteles megfizetni a VIII. fejezet 35. pontjában meghatározott bánatpénz összegét.

IX. Módosítási feltételek

44. Az Utazónak lehetősége van az Utazási Szerződésben szereplő adatok (úgy mint utazási okmány szerinti név, születési dátum, lakcím, telefonszám stb.) és a számlázási adatok módosítására az alábbi feltélekkel és adminisztrációs díj megfizetésével:
a) névmódosítás (helyesbítés) repülőjáratok esetén:
(Névmódosításnak minősül a karakter elírás, hiányzó keresztnév, asszonynév stb, magyarán bármilyen olyan változtatás, ami az Utazó személyét nem változtatja meg.)
• Charter járattal történő utazás esetén 45 napon belül 10.000 Ft/név adminisztrációs költséggel jár és a résztvevő nevének megváltoztatására legkésőbb 7 (hét) munkanappal az indulás időpontja előttig van lehetőség.
• Menetrend szerinti járat és dinamikus utazási csomag esetén a névmódosítás a légitársaság feltételei alapján történik a szabad helyek, osztály és illeték különbözet, valamint módosítási díj függvényében. A módosításból eredő többletköltség minden esetben az Utazót terheli, melyről az Utazásszervező pontos tájékoztatást ad.
b) névmódosítás (helyesbítés) szállodák esetén:
Egyes szállodák foglalása esetén a névmódosítás külön díj ellenében történik, a szerződésen szereplő szállás díjszabásának függvényében. Némely szálláshely fenntartja magának a jogot a már visszaigazolt Utazó nevének megváltoztatásának elutasítására, különös tekintettel az előfoglalás ideje alatt készült megrendelésekre vonatkozóan. Az Utazó teljes nevének megváltoztatása átruházásnak minősül, mely esetben a jelen ÁSZF 10. pontja az irányadó.
c) névmódosítás (helyesbítés) csoport foglalása esetén:
Csoport foglalása esetében (min. létszám 20 fő), a csoport teljes létszámának maximum 10%-ának módosítható a neve, kivéve menetrend szerinti járattal induló út vagy dinamikus csomag foglalása esetén, amikor is a légitársaság módosítási feltételei az irányadóak. Amennyiben az Utazó szerződéskötéskor hibás adatot ad meg, úgy annak módosítási vagy többletköltségeit az Utazónak kell viselnie. Amennyiben az Utazási Szerződés aláírása után névmódosítás történik, az Útlemondási biztosítás biztosítottja is az új utazó lesz. Az Utazási Szerződés lényeges elemeinek (utazás dátuma, szálloda változtatás, létszám csökkentés stb.) megváltoztatása lemondásnak minősül és az ÁSZF VIII. pontjában rögzített feltételek kerülnek alkalmazásra.
d) számla adatainak módosítása (utólagos számla javítás): 10.000,- Ft/számla.

45. Amennyiben az Utazási Szerződés jelentős módosítása az Utazási Szerződés teljesítésének megkezdése előtt szükséges, úgy az Utazászervező köteles indokolatlan késedelem nélkül, világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón tájékoztatni az Utazót a lényeges változásokról és azoknak az utazás teljes díjára gyakorolt hatásáról. Az Utazó a módosítás alapjául szolgáló változás Utazásszervező általi közlésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül – figyelemmel a 39. pont b), c) és d) pontjában foglaltakra is - nyilatkozhat arról a döntéséről, hogy a javasolt módosítást elfogadja-e vagy sem. Amennyiben az Utazó határidőn belül nem ad választ, a szerződés a határidő lejártát követő napon megszűnik. Az Utazásszervezőt a határidőn belüli nyilatkozattétel, tájékoztatás elmaradásából eredő, az Utazót ért esetleges kárért felelősség nem terheli.

46. Ha az Anubis Travel a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más, megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utazóra nem hárítható át. Amennyiben az így felajánlott helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb mértékű a szerződésben foglaltnál, úgy az Utazó díjengedményre jogosult. Az Utazó kizárólag akkor utasíthatja vissza a helyettesítő szolgáltatást, ha lényegesen különbözik az utazási csomagban vállalt szerződésben foglaltaktól vagy a felajánlott díjengedmény nem megfelelő a számára. Ha az Anubis Travel ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud, vagy azt azért utasítja el az Utazó, mert lényegesen különbözik a szerződésben foglaltaktól, úgy az Utazó díjengedményre, illetve kártérítésre jogosult.

X. Szerződésszegés

47. A bizonyított szerződésszegést az Utazó az eset körülményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul – az Utazási Szerződésben rögzített elérhetőségek valamelyikén – az Utazásszervezőt vagy az utazás közvetítőjét tájékoztatni, az Utazásszervező pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy azt orvosolja kivéve,
a) ha az indokolatlan eltúlzott, lehetetlen vagy
b) aránytalan költségekkel jár a szerződésszegés súlyára és az érintett utazási szolgáltatások értékére figyelemmel.

48. Ha az Utazásszervező annak ellenére, hogy lehetősége lenne, nem orvosolja a bizonyított szerződésszegést, az Utazó kártérítésre jogosult.

49. A szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítéséért az Utazásszervező nem felel, és nem tartozik kártérítési felelősséggel, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegés
a) az Utazónak vagy harmadik személynek róható fel,
b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az Utazási Szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincsen kapcsolatban, és a szerződésszegést az Utazásszervező észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy
c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be. Ilyennek minősül különösen az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az Anubis Travel akaratán kívül áll, s amelynek következményeit az Anubis Travel a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani. Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért az Anubis Travel felelősséget nem tud vállalni, így ezen okokból (vis major) jelentkező többletköltségek az Utazót terhelik. A b) és c) pontok esetében az Anubis Travel a 472/2017 (XII.28.) Kormányrendelet 26.§ bekezdése alapján köteles segítséget nyújtani az Utazónak, amennyiben nehézségei támadnak, de nem köteles a költségek megelőlegezésére, továbbá igényt tarthat az általa előlegezett és felmerült olyan költségek megtérítésére, melyekhez az Utazó hozzájárult (hazautazás költsége, elszállásolás költsége, ellátás költsége, egyéb adminisztrációs és hivatali költségek, stb.).

50. Az Anubis Travel nem szerződésszerű teljesítéséből eredő igény érvényesítésének feltétele, hogy az Utazó a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az Anubis Travellel, az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az Utazó felelős a közlés késedelméből eredő kárért. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Utazó bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utazónak átadni. Az utaskísérő köteles az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. A jegyzőkönyvben nem szereplő kifogásokat az Anubis Travel nem köteles érdemben kezelni, mert így lényeges körülmények kideríthetetlenné vállnak. A helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az Utazó panaszának rögzítésére szolgál. Sem a jegyzőkönyv, sem a helyszíni intézkedés nem jelentik azt, hogy az Utazásszervező a panaszt jogosnak fogadná el, vagy felelősségét azzal elismerné. Utaskísérő hiányában is - ha a helyi szolgáltató a kifogást nem orvosolta - az Utazó az Utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az Utazási Szerződést megkötötte.
Az Utazó tudomásul veszi, hogy az igényérvényesítés feltétele az is, hogy a szálláshelyet érintő reklamáció esetén kifogását az Utazó bizonyítható módon közölje a szálláshely szolgáltatóval. Ennek elmaradása esetén az Utazó nem jogosult követeléssel fellépni az Anubis Travellel szemben. A külföldi szálláshely csak a helyszínen közölt panaszokat tudja kivizsgálni és orvosolni, utólagosan már nem áll módjában javítani a szolgáltatásokon vagy megoldani a felmerült problémákat. Az Utazási Szerződés nem megfelelő teljesítése esetén a panaszra okot adó esemény helyszínén az Utazó köteles kárenyhítő magatartást tanúsítani és ennek érdekében megfelelően eljárni. Abban az esetben, ha az utazó szerződésszegés miatt igényt kíván érvényesíteni, köteles erről azonnal értesíteni a helyszíni szolgáltatót is. Az igényérvényesítés feltétele a jegyzőkönyv készítése. Abban az esetben, ha jegyzőkönyv felvételére nem kerül sor, csak abban az esetben köteles ekkor a fogyasztói kifogást érdemben az Utazásszervező vizsgálni, ha a felvétel hiánya elháríthatatlan okra vezethető vissza.

51. Az Utazó a nem szerződésszerű teljesítésből eredő igényét a hazaérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül az Anubis Travelnek írásban vagy szóban a helyszínen készített jegyzőkönyv benyújtásával együtt jelentheti be. Az Utazó kizárólag csak saját maga, illetve a vele egy Utazási Szerződésen szereplők nevében nyújthat be panaszt, kártérítési igényt. A kárigény késedelmes bejelentése esetén az Anubis Travel mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az Anubis Travel a határidőben bejelentett kárigény indokoltságát köteles felülvizsgálni és álláspontjáról az Utazót írásban tájékoztatni a kézhezvételtől számított 30 napon belül. Az Anubis Travel az Utazási Szerződés nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségére, ha az Utazási Szerződés nem rendelkezik másképp, úgy a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Az Anubis Travel az Utazónak kifizethető kártérítés összegét a csomagár összegének háromszorosában korlátozza.

52. Ha az Utazási Szerződés az utazás időtartama alatt szűnik meg, az Utazásszervező köteles az Utazó hazautazásának megszervezésében segítséget nyújtani.

XI. Biztosítás

53. Az Anubis Travel, mint Szerződő a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepével megbízási szerződést kötött a biztosítási termékek értékesítésére vonatkozóan. Az Utazó hozzájárul, hogy az utazási szerződésben foglalt személyes adatait az Utazásszervező a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe részére átadja. A biztosítások feltételeit a jelen szerződés részét képező ügyféltájékoztató tartalmazza, amit az Utazásszervező a foglalással egyidejűleg az Utazó részére átadott, aki annak átvételét jelen szerződés aláírásával elismerte. Ezen dokumentum megtekinthető az értékesítő utazási irodákban. Az útlemondási biztosítás hatálya nem terjed ki az olyan lemondásokra, illetve módosításokra, amelyek az Utazó saját érdekkörében felmerült ok miatt következtek be. A biztosítási szabályzatban meghatározott esetekben a biztosító – az Utazásszervező igazolása alapján – a felmerült lemondási költséget (bánatpénzt) – a megkötött betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás típusától függően 15% vagy 0% önrészesedés megtartása mellett – visszafizetheti az Utazó részére. Az utazásképtelenséget a biztosított köteles annak bekövetkeztétől számított 2 napon belül az Anubis Travelnek írásban bejelenteni. Ezen bejelentési kötelezettség nem, avagy késedelmes teljesítése miatt keletkező bármely kárt a biztosított köteles viselni. Az Anubis Travel tájékoztatta az Utazót arról, hogy az utazási csomag önmagában, külön foglalás hiányában nem foglalja magában az útlemondási biztosítást és a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást. Az Anubis Travel javasolja, hogy az utazók saját biztonságuk érdekében érvényes és az utazásnak megfelelő feltételeket tartalmazó baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás birtokában keljenek útra. Az Anubis Travel a fenti eseményekre kiterjedően arra biztosít lehetőséget, hogy az Utazó biztosítást kössön az Utazási Szerződés megkötésével egyidejűleg. Az útlemondási biztosítás és a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás az Anubis Travel által ajánlott biztosítási csomagként az utazási csomaghoz hozzáfoglalható. Ha az Utazó az Anubis Travel közreműködésével köt biztosítást, az Anubis Travel köteles az adott biztosítási termék szabályzatát, termékismertetőjét, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az Utazási Szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az Utazónak átadni. Biztosítás hiányában a lemondásból, betegségből, balesetből és poggyászkárból adódó összes felelősség és költség az Utazót terheli. A biztosítások feltételeinek részletei a www.colonnade.hu és a www.anubistravel.com weboldalakon olvashatók, vagy az Anubis Travel megbízott partnereinél megtekinthetők.

54. Az Anubis Travel folyamatosan elérhető ügyeleti telefonszáma: +36 (30) 228 4315.

XII. Mozgásukban korlátozottak és kiskorúak utazása

55. Az Anubis Travel mindent megtesz és elkötelezett annak érdekében, hogy a mozgásukban korlátozott emberek is minél szélesebb körben igénybe tudják venni az Anubis Travel utazási szolgáltatásait. Az egyes szállásokon, illetve szállodákban eltérő színvonalú és technikai megoldásúak lehetnek az akadálymentesített terek, illetve valahol ezek nem is biztosítottak, ezért az Utazási Szerződés megkötése előtt az Utazó jogosult és köteles tájékoztatást kérni az Utazásszervezőtől annak érdekében, hogy az általa igénybe venni kívánt szálláshelyen hogyan van biztosítva az akadálymentesítés.

56. Amennyiben kiskorú – azaz 18. életévét be nem töltött – személy csak az egyik szülő kíséretében, más felnőtt kíséretében (rokon, barát, tanár stb.) vagy egyedül utazik külföldre, szükséges szülői hozzájáruló nyilatkozat (vagy gyámhatósági hozzájárulás) beszerzése, melyet az egyes légitársaságok és egyéb közreműködők ellenőrizhetnek. Tekintettel arra, hogy a kiskorúak beutazásának feltételei országonként eltérőek lehetnek, minden esetben szükséges az adott országra vonatkozó további tájékoztatás kérése a felkeresni kívánt ország budapesti nagykövetségén. Az Anubis Travel nem vállal semmilyen felelősséget azért, mert a kiskorú utazását harmadik személy megtagadja a hozzájáruló nyilatkozatok hiánya vagy hiányossága miatt. Amennyiben a kiskorú egyedül, szülője vagy törvényes képviselője nélkül engedéllyel utazik, úgy szülője vagy törvényes képviselője köteles az Utazásszervezőt tájékoztatni arról, hogy ki a kiskorúért felelős személy és a vele való kapcsolattartás létesítésének módjáról, amit az Utazásszervező feltüntet az utazási csomagra vonatkozó szerződésben.

XIII. Egyéb rendelkezések

57. Ha a 472/2017. (XII.28.) Korm. Rendelet eltérően nem rendelkezik, a szerződésszegésre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

58. A felek vállalják, hogy az Utazási iroda által szervezett utazással kapcsolatos vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy az Utazó az Utazásszervező ellen a perre székhelye szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróságon indíthat pert: Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (1036 Budapest, Lajos u. 48-66.). A bírósági út előtt a Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.), és az Igazságügyi Minisztériumhoz is fordulhat az Utazó (1051 Budapest, Nádor u.22.). A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén az Utazó a Budapest Főváros Kormányhivatalához is fordulhat (www.kormanyhivatal.hu).
A békéltető testületekről a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon található tájékoztatás. Az Utazásszervező által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) 14. cikkben foglaltaknak megfelelően az Utazásszervező honlapján a fogyasztók tájékoztatása céljából, mint az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőnek meg kell jelenítenie a honlapon az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket (online vitarendezés: https://ec.europa.eu/consumers/odr) és az email címüket is. Ezek az információk a honlapon megtalálhatóak.

59. A Megrendelő az utazótársak nevében kijelenti (egyéni és csoport foglalás esetében is), hogy a jelentkezők részéről teljes körű képviseleti, nyilatkozati és eljárási felhatalmazással rendelkezik. Felhatalmazása a megrendelésen túl kiterjed csomagár előleg, illetve a teljes csomagár feletti rendelkezésre is, így az utastársak nem hivatkozhatnak arra, hogy a szerződési feltételeket nem ismerték.
Az Utazó aláírásával hozzájárul az elektronikus számlázáshoz, melyhez email cím megadása szükséges. Amennyiben az Utazó nyomtatott formában szeretné a számlá(ka)t megkapni, úgy azt köteles még a számla kiállítása előtt jelezni. Számlázással kapcsolatos egyéb igényeket a számla kiállítását követően az Anubis Travelnek már nem áll módjában teljesíteni.

60. Az Anubis Travel kijelenti, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú EU Rendelet (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Fentiekre tekintettel az Anubis Travel adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezen adatok védelmében. Az Anubis Travel az Utazó adatainak kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Utazó számára átlátható módon végzi. Az Anubis Travel a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Az Anubis Travel az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi. Ennek megfelelően az Anubis Travel nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges. Az Adatkezelésre vonatkozó szabályozás, valamint az Utazónak az adatkezeléshez való hozzájárulása nem képezi jelen ÁSZF részét, azok külön dokumentumban kerülnek rögzítésre.

AZ UTAZÓ KIJELENTI, HOGY AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET, VALAMINT AZ EGYEDI UTAZÁSI SZERZŐDÉST A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT MEGELŐZŐEN TELJES EGÉSZÉBEN ÉS RÉSZLETEIBEN EGYARÁNT MEGKAPTA ÉS MEGISMERTE ÉS AZ AZOKBAN FOGLALTAKAT ELFOGADJA.

Az Általános Szerződési Feltételek egy példányát átvettem, azt elolvastam, megértettem, az abban foglaltakat elfogadom.

Alulírott megrendelő (utastársaim nevében is) kijelentem, hogy az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttes-re vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017 (XII.28.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés szerinti szerződéskötés előtti általános tájékoztatást - illetve a Korm. rendelet 1,2. sz. mellékletében meghatározottakat teljes körűen megismertem - megkaptam.
Kijelentem, hogy az utazási szerződés tartalmát illetően és a kárfelelősségre vonatkozóan külön is figyelemfelhívó tájékoztatásban részesültem és ezt követően azt kifejezetten elfogadom.
Nyilatkozom, hogy a szolgáltatást
utazóként
nem utazóként veszem igénybe.
(Kérjük a megfelelőt x-szel jelölni.)

ANUBIS TRAVEL UTAZÁSI IRODA

Kelt: _____________________________________________
Megrendelő neve: __________________________________
Megrendelő aláírása: _______________________________